Widzenia
środa, 26 stycznia 2011 08:18

Deli.cio.us    Digg    reddit    Facebook    Wykop    Gwar


Widzenie to w zakładach karnych, jedyny sposób na bezpośredni kontakt z osadzonym. Widzenie może odbywać się na dwa sposoby, w zależności od popełnionego przestępstwa i sprawowania w zakładzie karnym. W przypadku osadzonych, którzy dobrze się sprawowali, widzenie może odbywać się przez bezpośrednią rozmowę twarzą w twarz, a w przypadku ciężkich przestępców widzenie odbywa się w specjalnych boksach, w których osadzony i odwiedzający są oddzieleni szybą, a rozmawiają ze sobą za pomocą słuchawki podobnej do słuchawki od telefonów stacjonarnych.

Wszystkie widzenia odbywają się w specjalnej sali do tego przeznaczonej, a rozmowy są podsłuchiwane przez strażników (źródło: Wikipedia, licencja CC-BY-SA 3.0, autorzy).

 

Zasady udzielania widzeń (Areszt Śledczy Krasnystaw, ul. Poniatowskiego 27)

 1. Widzenia dla osadzonych odbywają się w czwartki i niedziele w godz. 830 – 1530, z wyłączeniem świąt (dni ustawowo wolne od pracy). Zgłoszenia na widzenia przyjmowane są w godzinach 800 - 1400 danego dnia.
 2. Osadzony, wobec którego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania odbywa widzenie, pod nadzorem funkcjonariusza, w sposób określony w zarządzeniu o zgodzie na widzenie wydanym przez organ dysponujący.
 3. W innych dniach i godzinach widzenie może odbyć się wyłącznie za zgodą dyrektora jednostki.
 4. Widzenia odbywają się w sali widzeń, która znajduje się w budynku administracji aresztu. Udzielanie widzeń odbywa się według kolejności przyjmowanych zgłoszeń od osób odwiedzających.
 5. Osadzony podczas widzenia zobowiązany jest zachować się w sposób niezakłócający spokoju i porządku widzeń, z poszanowaniem praw innych osób. Zabrania się samowolnej zmiany miejsca wyznaczonego przez funkcjonariusza, kontaktowania się z osobami postronnymi (oprócz osób go odwiedzających) oraz przyjmowania jakichkolwiek przedmiotów od osób odwiedzających. W przypadku naruszenia zasad korzystania z widzeń może ono zostać zakończone przed czasem.
 6. W czasie widzeń osoby odwiedzające mogą dokonywać zakupów artykułów żywnościowych i napojów w sklepie znajdującym się w wydzielonym pomieszczeniu sali widzeń. Wykaz artykułów dopuszczonych do sprzedaży oraz ich ceny podawane są do wiadomości zainteresowanych w miejscu dokonywania zakupów. Artykuły żywnościowe i napoje niespożyte w trakcie widzenia, osoby odwiedzające zobowiązane są zabrać.

 

Zasady udzielania widzeń (Zakład Karny Płock, ul. Sienkiewicza 22)

Dni, godziny, miejsce i porządek przeprowadzania widzeń dla skazanych

1. Widzenia dozorowane i bezdozorowe – także w oddzielnym pomieszczeniu - odbywają się od niedzieli do czwartku, tj. przez 5 dni w tygodniu, przy czym widzenia w dni powszednie odbywają się w godz. od 8.00 do 14.00, natomiast w niedzielę w godzinach 8.00-16.00 przy uwzględnieniu następujących założeń:

a). nie udziela się widzeń w następujące dni roku kalendarzowego:

 • 1 stycznia – Nowy Rok
 • pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkiej Nocy
 • 1 maja – Święto Państwowe i 3 maja – Święto Konstytucji Trzeciego Maja
 • dzień Bożego Ciała
 • 15 sierpnia - Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
 • 1 listopada – Dzień Wszystkich Świętych i 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości
 • 25 grudnia - pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia
 • 26 grudnia – drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia


b). skazani, których nazwiska rozpoczynają się na litery od „A” do „Ł” mogą korzystać z widzeń w dni nieparzyste, natomiast skazani z nazwiskami na litery od „M” do „Ż” mogą realizować widzenia w dni parzyste. W sytuacji, gdy skazany nie może skorzystać z widzeń (np. jego nazwisko rozpoczyna się na literę „A” i we wszystkie dni nieparzyste pracuje) dyrektor dopuszcza, w indywidualnych przypadkach, zmianę widzeń na dni parzyste i odwrotnie;

c). dla zapewnienia realizacji widzenia w pełnym wymiarze czasowym osoby odwiedzające winny zgłosić się do zakładu odpowiednio:

 • do godz. 12:45 przy widzeniu 60 min.,
 • do godz. 11:45 przy widzeniu 120 min.
 • do godz. 10:45 przy widzeniu 180 min.,
 • do godz. 14:00 przy widzeniu udzielanym w niedzielę,

d). osoby odwiedzające, które nie będą stosowały się do przedstawionych zaleceń mogą nie skorzystać z widzeń w takim wymiarze czasowym, do którego mieli uprawnienia skazani w dniu odwiedzin,
e). osoby przybyłe do zakładu w celu uzyskania widzenia wpuszczane są na teren jednostki w grupach maksymalnie pięcioosobowych. Obsługiwane są one pojedynczo, a następnie oczekują na zrealizowanie widzenia w poczekalni, skąd są doprowadzane do sali widzeń przez wyznaczonego funkcjonariusza,
f). jednorazowo we wszystkich salach widzeń nie może przebywać więcej niż 20 osadzonych (tj. skazanych i tymczasowo aresztowanych łącznie). Przekroczenie tego limitu jest niedopuszczalne. Czas oczekiwania na widzenie dla osób odwiedzających i osadzonych może się wydłużyć, jeżeli w salach widzeń będzie przebywała ustalona już liczba osadzonych. W przypadku skumulowania się dużej ilości osób odwiedzających widzenie może nie być zrealizowane w danym dniu.
g). czas trwania widzenia w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej ustalam na 90 minut; widzenia te realizowane będą w godzinach 8.30 do 10:00, od 10:15 do 11.45, od 12:00 do 13:30 i od 13:45 do 15:15; spóźnienie osoby odwiedzającej na widzenie skutkowało będzie skróceniem czasu trwania widzenia.
h). dla skazanych, o których mowa w art. 88 § 3 kodeksu karnego wykonawczego widzenia udzielane są od poniedziałku do czwartku, w godzinach 8.00 – 14.00 (bez ograniczeń wynikających z podpunktu. b),
i). w ciągu 7 dni poprzedzających święta Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy ograniczam czas widzeń do 60 minut. Nie dotyczy to widzeń udzielanych w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej. Dopuszcza się też możliwość takiego ograniczenia w innych okresach, w przypadku dużej ilości osób przybyłych na widzenie,
j). w niedzielę i święta widzenia realizowane są w wymiarze 60 minut, w indywidualnych przypadkach Dyrektor może wyrazić zgodę na zrealizowanie widzenia w innym wymiarze czasu,
k). skazani, których widzenia zostały ograniczone z przyczyn podanych w pkt. 1 lit. h zrealizują dłuższe widzenia w innych terminach.

2. Widzenia na terenie zakładu odbywają się w specjalnie do tego celu przygotowanych pomieszczeniach. Dyrektor dopuszcza możliwość zorganizowania widzeń w innym miejscu w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

3. W czasie trwania widzeń – z wyjątkiem tych, które pozbawiają skazanego kontaktu z osobą odwiedzającą – umożliwia się rodzinom zakup artykułów żywnościowych do bieżącej konsumpcji.

4. Artykuły żywnościowe nie spożyte w czasie widzenia osoba odwiedzająca zabiera ze sobą po zakończeniu widzenia.

5. Osobom odwiedzającym skazanych zabraniam wnoszenia na sale widzeń jakichkolwiek rzeczy, mogących godzić w porządek i bezpieczeństwo jednostki. W wyniku nierespektowania tego zakazu odwiedzający nie skorzysta z widzenia ze skazanym w danym dniu lub widzenie zostanie przerwane.

6. Dyrektor nie zezwala na udzielanie widzeń skazanym:

 • uczącym się - w czasie trwających zajęć w szkole,
 • pracującym - w czasie godzin pracy, chyba że jest ona nieodpłatna lub wykonywana na   własny rachunek
 • w czasie trwania spaceru, chyba że skazany z niego zrezygnuje.


Dni, godziny, miejsce i porządek przeprowadzania widzeń dla tymczasowo aresztowanych.

Widzenia dla tymczasowo aresztowanych odbywają się od niedzieli do czwartku, tj. przez 5 dni w tygodniu w godz. od 8:30 do 14:00, natomiast w niedzielę w godz. od 8:00 do 16:00, (po przedstawieniu przez osobę odwiedzającą stosownego zarządzenia o udzieleniu widzenia przez organ dysponujący, do którego dyspozycji pozostaje tymczasowo aresztowany) zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie i regulaminie, przy uwzględnieniu założeń dotyczących skazanych z następującą różnicą:
- dla zapewnienia realizacji widzenia w pełnym wymiarze czasowym osoby odwiedzające winny zgłosić się do aresztu na tyle wcześniej, aby wejść na jego teren odpowiednio:

 • do godz. 12:45 przy widzeniu 60 min.,
 • do godz. 11:45 przy widzeniu dłuższym niż 60 min.,
 • do godz. 14:00 przy widzeniu udzielanym w niedzielę,
 • dla tymczasowo aresztowanych, o których mowa w art. 212 lit. a § 1 kodeksu, widzenia  udzielane są od poniedziałku do czwartku w godz. od 8:00 do 14:00;

- w czasie trwania widzeń udzielanych w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt, osoby odwiedzające nie mają możliwości zakupów w kantynie artykułów żywnościowych do bieżącej konsumpcji.

 
Zobacz też:
© 2002-2011 Serwis więziennictwo, resocjalizacja i przestępczość - www.agb.waw.pl/cms
Joomla templates by a4joomla

Ta strona używa plików Cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Czytaj więcej....

Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies.

EU Cookie Directive Module Information