Zasady przyjęć do Służby Więziennej
piątek, 13 stycznia 2012 22:11

Deli.cio.us    Digg    reddit    Facebook    Wykop    Gwar


Poniżej przedstawiamy uaktualnione zasady przyjęć do Służby Więziennej (z 25.11.2011).

 

1. Kryteria przyjęć do służby w Służbie Więziennej

Zgodnie z ustawą o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 79 poz. 523, z późn. zm.), w Służbie Więziennej może pełnić osoba:

 • posiadająca obywatelstwo polskie
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej
 • korzystająca z pełni praw publicznych
 • niekarany
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie
 • zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby
 • dający rękojmie zachowania tajemnicy stosownie do wymogów, określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych

Celem procesu doboru do służby jest potwierdzenie, czy kandydat spełnia wymienione wymogi oraz wybór najlepszych spośród kandydatów, którzy pozytywnie przeszli postępowanie kwalifikacyjne i posiadają określone preferencje.

 

2. Prowadzący postępowanie kwalifikacyjne

Postępowanie kwalifikacyjne prowadzą oraz wszelkich informacji na temat naboru, udzielają komórki kadrowe podstawowych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej (aresztów śledczych, zakładów karnych) i bezpośrednio do nich należy kierować podania.

 

3. Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Ogłoszenia o naborze do Służby Więziennej podawane są do wiadomości publicznej m.in., zamieszczane są na stronie internetowej Służby Więziennej oraz w prasie lokalnej. Ogłoszenia te zawierają :

 1. nazwę jednostki organizacyjnej Służby Więziennej
 2. informacje o wymaganiach określonych w ustawie
 3. preferencje w stosunku do kandydatów w zakresie wykształcenia
 4. wskazanie wymaganych dokumentów
 5. wskazanie terminu i miejsca składania dokumentów
 6. wskazanie miejsca, w którym można otrzymać druk kwestionariusza osobowego kandydata do służby oraz ankiety bezpieczeństwa osobowego

 

3.1. Wymagane dokumenty

Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się z chwilą złożenia przez kandydata dokumentów. :

 • wypełniony kwestionariusz osobowy
 • dwie aktualne fotografie kolorowe w formacie wymaganym do dowodu osobistego
 • podanie o przyjęcie do służby
 • dokumenty potwierdzających posiadane wykształcenie
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne
 • świadectw pracy lub służby
 • książeczkę wojskową
 • inne, jeżeli ich złożenie jest określone w ogłoszeniu

Formularze kwestionariusza osobowego są dostępne na stronie internetowej Służby Więziennej oraz w komórkach zajmujących się rekrutacją w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.

 

3.2. Ocena złożonych dokumentów Złożone dokumenty podlegają ocenie przez komórki kadrowe pod względem ich zgodności z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu

Prawdziwość danych zawartych w kwestionariuszu osobowym podlega sprawdzeniu . Jeśli dokumenty są kompletne oraz potwierdzono dane zawarte w kwestionariuszu osobowym, kandydat może zostać zakwalifikowany do kolejnego etapu rekrutacji. Podanie niepełnych danych może być powodem przedłużenia postępowania kwalifikacyjnego lub jego przerwania i zakończenia. W przypadku nie złożenia przez kandydata dokumentów w wyznaczonym terminie albo złożenia niekompletnych lub wadliwie wypełnionych dokumentów wzywa się kandydata do usunięcia braków w wyznaczonym dodatkowym terminie.

 

4. Poszczególne etapy rekrutacji

4.1. Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza zespół powołany przez kierownika jednostki organizacyjnej, w skład którego wchodzą:

 • funkcjonariusz lub pracownik komórki kadrowej jednostki organizacyjnej
 • kierownik właściwego merytorycznie działu jednostki organizacyjnej, w którym kandydat ma pełnić służbę lub osoba upoważniona przez kierownika, w rozmowie może uczestniczyć psycholog

Rozmowa ma na celu ocenę umiejętności formułowania myśli, nawiązywania i podtrzymywania kontaktu, autoprezentacji oraz motywacji kandydata do służby. Termin rozmowy wyznaczany jest przez komórkę kadrową przeprowadzającą rekrutację.

 

4.2. Test psychologiczny

Test przeprowadzany jest w oparciu o rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie zdolności fizycznej i psychicznej do Służby Więziennej (Dz.U. Nr 20, poz. 108) i określa predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata. Test przeprowadzany jest przez psychologa w ramach komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, zwanej dalej " komisją lekarską". Test odbywa się w terminie wyznaczonym przez psychologa. Przystępując do testu należy posiadać:

 • skierowanie (wydane przez jednostkę do której ubiegamy się o przyjęcie)
 • dowód osobisty

 

4.3. Test sprawności fizycznej

Test sprawności fizycznej ma na celu określenie predyspozycji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie zdolności fizycznej i psychicznej do Służby Więziennej (Dz.U. Nr 20, poz. 108). Test odbywa się w terminie wyznaczonym przez komórkę kadrową jednostki organizacyjnej.

Przystępując do testu sprawności fizycznej należy posiadać:

 • skierowanie
 • dowód osobisty
 • zaświadczenie lekarskie dopuszczające do wykonywania ćwiczeń fizycznych wydane w terminie nieprzekraczającym 14 dni poprzedzających test sprawnościowy

Test sprawności fizycznej składa się z 4 prób:

 • siły, polegającej na rzucie 2kg piłką lekarską
 • mocy, polegającej na skoku w dal z miejsca
 • zwinności, polegającej na biegu zygzakiem w prostokącie 3x5m
 • szybkości, polegającej na biegu 10x10 m (mężczyźni), 6x10m (kobiety)

 

4.4. Komisja Lekarska

Celem tego etapu postępowania kwalifikacyjnego jest ustalenie przez komisję lekarską zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby w Służbie Więziennej. W ramach tego etapu kandydat poddany zostaje specjalistycznym badaniom lekarskim.

 

5. Postępowanie sprawdzające

Celem tego etapu postępowania kwalifikacyjnego jest uzyskanie informacji o kandydacie w rejestrach skazanych i ukaranych.

 

6. Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie zdolności fizycznej i psychicznej do Służby Więziennej (Dz.U. Nr 20, poz. 108)

 

UWAGA!

Kierownik jednostki organizacyjnej może odmówić poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu albo przerwać to postępowanie w każdym czasie a w szczególności jeżeli prowadzenie postępowania nie znajduje uzasadnienia w potrzebach kadrowych Służby Więziennej.

Kierownik jednostki organizacyjnej odmawia poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu albo przerywa to postępowanie, w przypadku:

 • niezłożenia dokumentów, w wyznaczonym terminie lub nieusunięcia braków w wyznaczonym dodatkowym terminie
 • niepoddania się przez kandydata czynnościom lub badaniom przewidzianym w postępowaniu kwalifikacyjnym
 • niespełnienia wymagań określonych w art. 38 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej
 • negatywnego wyniku choćby jednego z etapów postępowania kwalifikacyjnego (ponownie przystąpienie do któregokolwiek etapu postępowania kwalifikacyjnego może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego)
 
Zobacz też:
© 2002-2011 Serwis więziennictwo, resocjalizacja i przestępczość - www.agb.waw.pl/cms
Joomla templates by a4joomla

Ta strona używa plików Cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Czytaj więcej....

Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies.

EU Cookie Directive Module Information