Centralny Zarząd Służby Więziennej
środa, 19 stycznia 2011 14:22

Deli.cio.us    Digg    reddit    Facebook    Wykop    Gwar


Centralny Zarząd Służby Więziennej mieści się w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 37a

 

Władze (2010):

 • płk SW Jacek Włodarski – dyrektor generalny Służby Więziennej
 • płk SW Krzysztof Keller – zastępca dyrektora generalnego Służby Więziennej
 • ppłk Jacek Kwieciński - zastępca dyrektora generalnego Służby Więziennej


Działy:


Biuro Dyrektora Generalnego (wcześniej Biuro Prezydialne) odpowiedzialne jest za:

 • sporządzanie analiz i informacji dotyczących więziennictwa
 • kontakty z krajowymi i międzynarodowymi organami Służby Więziennej
 • pozyskiwanie środków pomocowych
 • tworzenie projektów finansowanych dla środków pomocowych
 • prace nad przystosowaniem prawa o Służbie Więziennej do wymogów Unii Europejskiej
 • współpracę jednostek Służby Więziennej z instytucjami, organami i organizacjami pozarządowymi
 • obsługę prasową Dyrektora Generalnego Służby Więziennej
 • obsługę sekretarską i administracyjną Dyrektora Generalnego Służby Więziennej i jego zastępców
 • kadry (m.in. gospodarka etatami i funduszem wynagrodzeń)
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • kierowanie rozwojem zawodowym personelu
 • sprawowanie nadzoru nad szkoleniem personelu
 • za organizację świadczeń socjalnych
 • rozpatrywanie skarg, próśb i wniosków pracowników Służby Więziennej
 • nadzór nad zagadnieniami związanymi z odpowiedzialnością dyscyplinarną funkcjonariuszy
 • zbieranie i analiza informacji o przestępczości w pracowników
 • nadzór nad Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Służby Więziennej, ośrodkami doskonalenia kadr oraz Zakładem Budżetowym Usług Wypoczynkowych CZSW
 • nadzorowanie zadań z zakresu medycyny pracy


W 2010 r. do zakresu obowiązków biura weszły też zadania zlikwidowanego Biura Kadr i Szkoleń.

Biuro Budżetu odpowiedzialne jest za:

 • planowanie i nadzór nad budżetem Służby Więziennej i Centralnego Zarządu
 • sporządzanie analiz i informacji dotyczących działalności finansowej
 • nadzór finansowy i kontrola finansowo-gospodarcza
 • realizację zadań dysponenta środków budżetu państwa III stopnia
 • rachunkowość Centralnego Zarządu.


Biuro Ochrony i Spraw Obronnych prowadzi nadzór nad jednostkami organizacyjnymi w zakresie porządku i bezpieczeństwa oraz kontroluje poziom realizacji zadań obronnych.

Biuro Kontroli i Inspekcji jest odpowiedzialne za:

 • inicjowanie, planowanie i przeprowadzanie kontroli jednostek organizacyjnych Służby Więziennej
 • nadzór nad przestrzeganiem przez jednostki Służby Więziennej przepisów w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli
 • rozpatrywanie skarg, próśb i wniosków w sprawach osadzonych


Biuro Kwatermistrzowsko-Inwestycyjne (wcześniej Biuro Kwatermistrzowskie) odpowiedzialne jest za:

 • planowanie zaopatrzenia w środki techniczne i obsługę gospodarczą
 • nadzór nad całokształtem działalności kwatermistrzowskiej jednostek organizacyjnych Służby


Biuro Informacji i Statystyki CZSW jest odpowiedzialne za:

 • administracyjne wykonywanie tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności
 • transportowanie osadzonych
 • prowadzenie elektronicznej ewidencji osób pozbawionych wolności oraz przetwarzanie tych danych (m.in. rejonizacja osadzania tymczasowo aresztowanych, nadzór nad przyjmowaniem, ewidencją, rozmieszczaniem i zwalnianiem osadzonych i tymczasowo aresztowanych, nadzór nad pojemnością i przeznaczeniem zakładów karnych i aresztów śledczych)


Biuro składa się z:

 • Zespołu Informacji
 • Zespołu Operatorów Bazy Danych


Biuro Prawne jest odpowiedzialne za obsługę prawną Dyrektora Generalnego i jego zastępców oraz ochronę prawną Centralnego Zarządu.

Biuro Penitencjarne odpowiedzialne jest za:

 • nadzór organizacyjny i merytoryczny nad stosowaniem środków i metod oddziaływania penitencjarnego
 • inicjowanie kierunków pracy penitencjarnej
 • administracyjne wykonywanie tymczasowego aresztowania i kar oraz środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności
 • transportowanie osadzonych


Biuro Służby Zdrowia odpowiada za organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie:

 • zakładów opieki zdrowotnej dla więźniów
 • programów profilaktycznych i oświatowo–zdrowotnych dla więźniów
 • zadania z zakresu medycyny pracy w stosunku do funkcjonariuszy i osadzonych
 • prowadzenie statystyki dotyczącej działalności więziennej służby zdrowia
 • podział na jednostki organizacyjne środków finansowych przeznaczonych na opiekę zdrowotną
 • współdziałanie z pozawięziennymi zakładami opieki zdrowotnej
 • sprawowanie nadzoru nad:

a) warunkami zdrowotnymi, żywienia i sanitarnymi
b) gospodarką lekami i sprzętem medycznym
c) orzecznictwem lekarskim wykonywanym w zakładach karnych i aresztach śledczych
d) działalnością naczelnych lekarzy okręgowych inspektoratów oraz kierowników aptek
e) postępowaniami wyjaśniającymi dotyczącymi zgonów osadzonych


Biuro Emerytalne jest odpowiedzialne za:

 • ustalanie prawa do emerytury i wysokości świadczeń pieniężnych i innych świadczeń i ich wysokości (na podstawie odrębnych przepisów zwolnionym ze służby funkcjonariuszom Służby Więziennej oraz członkom ich rodzin)
 • dokonywanie wypłat emerytur
 • waloryzację wypłacanych świadczeń
 • dokonywanie potrąceń i egzekucji ze świadczeń pieniężnych
 • opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących zaopatrzenia emerytalnego
 • rozpatrywanie skarg i wniosków
 • prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej
 • prowadzenie informatycznej bazy danych dotyczącej osób uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego


Do zadań Wydziału Informatyzacji i Łączności należy m.in.:

 • planowanie i projektowanie nowych rozwiązań w dziedzinie technik komputerowych oraz nadzór nad ich wdrażaniem
 • administrowanie siecią komputerową, serwerami usług komputerowych, bazami danych
 • dbanie o bezpieczeństwo sieci


Zespół Ochrony Informacji Niejawnych jest odpowiada za:

 • realizację zadań w zakresie ochrony informacji niejawnych
 • nadzór nad ochroną i przestrzeganiem przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych
 • przeprowadzanie postępowań sprawdzających

W zakres działalności Wydziału Przedsiębiorstw Przywięziennych (wcześniej Zespół ds. Przedsiębiorstw i Zatrudnienia) wchodzi:

 • sprawowanie nadzoru nad prawidłowością realizacji zadań związanych z zatrudnianiem osób pozbawionych wolności
 • nadzór nad przywięziennymi zakładami pracy (przedsiębiorstwami państwowymi i gospodarstwami pomocniczymi)

Pozostałe działy to: Zespół do spraw Funduszy Europejskich, Zespół Służby Medycyny Pracy i BHP, Zespół Audytu Wewnętrznego.


Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Popowie położony jest 60 km od Warszawy nad Narwią i Bugiem w miejscowości Popowo-Parcele (w gminie Somianka). Otoczony lasami Puszczy Białej. Dysponuje pokojami gościnnymi, salami seminaryjnymi i konferencyjnymi. Przebywający tam gości mogą skorzystać również z: siłowni, sauny, minigolfa, wypożyczalni rowerów, wypożyczalni łodzi i żaglówek, boiska do koszykówki i siatkówki, kawiarni i stołówki na 300 osób.

Ośrodek mieści się w neogotyckim pałacu z XIX w. Został on wybudowany przez Edmunda Skarżyńskiego na bazie dworu rodziny Popowskich herbu Pobóg. Wokół obiektu znajduje się park krajobrazowy.


Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej to jednostka prowadząca szkolenia i kursy doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej. Znajduje się ona w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 193-195. Prowadzone są tu szkoły i kursy:

 • Szkoła Oficerska,
 • Szkoła Podoficerska,
 • Szkoła Chorążych,
 • kursy: kierowników działu ochrony, dowódców zmian, dla grup konwojowych, ochronny I i II stopnia oraz kurs instruktorów strzelectwa.


Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach to jednostka prowadząca szkolenia i kursy doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej. Zajęcia prowadzone są w systemie stacjonarnym, zaocznym i eksternistycznym. Komendantem ośrodka jest płk Danuta B. Kalaman.

 

Źródło: Wikipedia, licencja CC-BY-SA 3.0, autorzy

 
Zobacz też:
© 2002-2011 Serwis więziennictwo, resocjalizacja i przestępczość - www.agb.waw.pl/cms
Joomla templates by a4joomla

Ta strona używa plików Cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Czytaj więcej....

Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies.

EU Cookie Directive Module Information