Projekt rozporządzenia w sprawie sposobu, zakresu i trybu sprawowania dozoru elektronicznego
sobota, 30 grudnia 2006 00:59

Deli.cio.us    Digg    reddit    Facebook    Wykop    Gwar


Projekt z dnia 23 października 2006 r. - rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru nad wykonywaniem kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego

 

Na podstawie art. 80 ust. 2 ustawy z dnia z dnia … 2006 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz. U. Nr …, poz …) zarządza się, co następuje:
§ 1.  Nadzór nad legalnością i prawidłowością przebiegu wykonywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, zwany dalej „nadzorem pozapenitencjarnym”, sprawuje sędzia penitencjarny sądu okręgowego, w którego okręgu wykonywana jest kara.


§ 2.   Nadzór pozapenitencjarny sprawowany poza zakładem karnym przez sędziego penitencjarnego polega na kontroli i ocenie, w szczególności:
1. legalności wykonywania orzeczonej kary, legalności zwalniania skazanych z zakładów karnych i legalności wykonywania zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego;
2. wykonywania zadań probacyjnych i działalności wychowawczej sądowego kuratora zawodowego oraz przebiegu procesu resocjalizacji skazanych, zwłaszcza przestrzegania praw i obowiązków skazanych oraz zasadności i skuteczności stosowanych metod i środków oddziaływania probacyjnego, prawidłowości i terminowości dokonywania okresowych ocen postępów w resocjalizacji i opiniowania skazanych;
3. działalności upoważnionego podmiotu dozorującego w zakresie kontroli wykonania przez skazanego obowiązku pozostawania we wskazanym przez sąd penitencjarnym miejscu w wyznaczonym czasie, obowiązku dbania o powierzone elektroniczne urządzenia rejestrujące oraz nadajnik, a także obowiązku poddania się czynnościom kontrolnym upoważnionego podmiotu dozorującego mającym na celu sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania elektronicznych urządzeń rejestrujących i środków technicznych;
4. różnicowania sposobu i warunków sposobu wykonywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, jak również dokonywanie zmian w tym zakresie;
5. współdziałania z podmiotami, o których mowa w art. 38 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego oraz z przedstawicielem społecznym skazanego, o którym mowa w art. 42 Kodeksu karnego wykonawczego;
6. prawidłowości terminowości załatwiania próśb, skarg i wniosków skazanych;
7. kolejności wykonywania orzeczeń, jak również prawidłowości zawiadomienia o przystąpieniu do wykonania orzeczenia o dozorze elektronicznym lub o braku możliwości przystąpienia do jego wykonywania oraz ustaleń w zakresie obliczenia kary;
8. stanu zabezpieczenia technicznego i wyposażenia pomieszczeń, w których skazany ma obowiązek pozostawania w wyznaczonym czasie, a także miejsc o których mowa w art. 8 ust. 3 ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego.


§ 3. 1.  Sędzia penitencjarny sprawuje nadzór pozapenitencjarny:
1. przeprowadzając okresowe wizytacje lub wizytacje doraźne upoważnionego podmiotu dozorującego obejmujące całokształt spraw podlegających kontroli i ocenie albo wybrane zagadnienia;
2. wydając zalecenia powizytacyjne oraz kontrolując prawidłowość i terminowość ich realizacji;
3. wydając decyzje i zarządzenia w przypadkach przewidzianych w ustawie;
4. podejmując inne niezbędne czynności.
2. Wizytacje okresowe przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.


§ 4. 1.  W razie stwierdzenia w toku wykonywania nadzoru pozapenitencjarnego istotnych uchybień w działaniu upoważnionego podmiotu dozorującego, sędzia penitencjarny niezwłocznie podejmuje, w granicach swoich uprawnień, stosowne czynności zmierzające do usunięcia tych uchybień.
2. Po zakończeniu wizytacji sędzia penitencjarny zapoznaje upoważniony podmiot dozorujący z wynikami wizytacji, umożliwiając mu ustosunkowanie się do dokonanych ustaleń i zaleceń powizytacyjnych.


§ 5. 1.  Z przebiegu wizytacji sędzia penitencjarny sporządza sprawozdanie, które powinno zawierać w szczególności: wskazanie miejsca przebiegu wizytacji oraz zakresu czasowego i tematycznego wizytacji, szczegółową ocenę pracy wizytowanego upoważnionego podmiotu dozorującego i stwierdzone uchybienia ocenę sposobu wykonania zaleceń związanych z poprzednią wizytacją, ustalenie wyników przeprowadzonej wizytacji wraz z zaleceniami powizytacyjnymi, zmierzającymi do usunięcia stwierdzonych uchybień i zapobieżenia ich powstawaniu. Sędzia penitencjarny wyznacza termin do poinformowania go o zakresie i sposobie wykonania zaleceń powizytacyjnych.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, przechowuje się we właściwym sądzie okręgowym, jego odpis zaś przesyła się w terminie 14 dni od zakończenia wizytacji kierującego kontrolowanym upoważnionym podmiotem dozorującym.
3. Odpis sprawozdania przesyła się Ministrowi Sprawiedliwości.


§ 6. 1 W miarę potrzeby, zwłaszcza jeżeli w toku wizytacji stwierdzono istotne uchybienia w działalności kontrolowanego upoważnionego podmiotu dozorującego lub zgłoszono zastrzeżenia co do realizacji przez niego zaleceń, sędzia penitencjarny zawiadamia prezesa właściwego sądu, który wzywa kierującego tym podmiotem do usunięcia stwierdzonych uchybień w określonym terminie, nie dłuższym jednak niż 3 miesiące.
2. W razie nieusunięcia uchybień w wyznaczonym terminie prezes sądu zawiadamia o tym Ministra Sprawiedliwości, który podejmuje decyzję w przedmiocie zawieszenia dozorów elektronicznych przez upoważniony podmiot dozorujący w całości lub w części; decyzja ta jest natychmiast wykonalna.
3. Na czas zawieszenia dozorów Minister Sprawiedliwości zarządza kontynuowanie dozorów przez inny upoważniony podmiot dozorujący.


§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2007 r.

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI


UZASADNIENIE
Uwagi ogólne.
Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 80 ust. 2 ustawy z dnia………… 2006 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (Dz. U. Nr …, poz. …). Projektowane rozporządzenie normuje szczegółowo sposób sprawowania nadzoru nad legalnością i prawidłowością wykonywania krótkoterminowej kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego.
Przedstawiony projekt rozporządzenia wprowadza nową instytucję postępowania wykonawczego o nazwie „nadzór pozapenitencjarny”, która będzie sprawowana dodatkowo przez sędziego penitencjarnego. Przepisy projektowanego aktu prawnego pozwalają na stworzenie systemu nadzoru pozapenitencjarnego sądowych kuratorów zawodowych i upoważnionych podmiotów dozorujących, które dostarczałyby niezbędnych informacji o prawidłowości działania tych organów postępowania wykonawczego w ramach ustawowo określonych celów i zadań oraz zapewniał efektywność w ich realizacji, zwłaszcza przez upoważnione podmioty dozorujące oraz ich personel.

 


Rozwiązania szczegółowe.
W projekcie rozporządzenia dookreśla się expressis verbis, że nadzór nad legalnością i prawidłowością przebiegu wykonywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego sprawuje sędzia penitencjarny sądu okręgowego, w którego okręgu wykonywana jest ta kara (w ten sposób definiuje się „nadzór pozapenitencjarny” - vide § 1 projektu).
W § 2 projektu rozporządzenia unormowane zostały sposoby oraz zakres wykonywania nadzoru pozapenitencjarnego, poprzez wyraźne określenie, że polega on  w szczególności na kontroli i ocenie:

  • legalności wykonywania orzeczonej kary, legalności zwalniania skazanych z zakładów karnych i legalności wykonywania zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego;
  • wykonywania zadań probacyjnych i działalności wychowawczej sądowego kuratora zawodowego oraz przebiegu procesu resocjalizacji skazanych, zwłaszcza przestrzegania praw i obowiązków skazanych oraz zasadności i skuteczności stosowanych metod i środków oddziaływania probacyjnego, prawidłowości i terminowości dokonywania okresowych ocen postępów w resocjalizacji i opiniowania skazanych;
  • działalności upoważnionego podmiotu dozorującego w zakresie wykonywania obowiązków określonego ustawowo zachowania się skazanego;
  • różnicowania sposobu i warunków sposobu wykonywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, jak również dokonywania zmian w tym zakresie;
  • współdziałania z podmiotami i osobami, o których mowa w art. 38 § 1 i art. 42 Kodeksu karnego wykonawczego;
  • prawidłowości terminowości załatwiania próśb, skarg i wniosków skazanych;
  • kolejności wykonywania orzeczeń, jak również prawidłowości zawiadomienia o przystąpieniu do wykonania orzeczenia o dozorze elektronicznym lub o braku możliwości przystąpienia do jego wykonywania, a także ustaleń w zakresie obliczenia kary;
  • stanu zabezpieczenia technicznego i wyposażenia pomieszczeń, w których skazany ma obowiązek pozostawania w wyznaczonym czasie.

W projekcie rozporządzenia określono również sposób sprawowania nadzoru pozapenitencjarnego przez sędziego penitencjarnego, podając na przykład, że może on przeprowadzać okresowe (nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy) lub doraźne wizytacje upoważnionego podmiotu dozorującego, wydawać zalecenia powizytacyjne, a także wydawać decyzje i zarządzenia w przypadkach przewidzianych w ustawie (vide § 3 projektu rozporządzenia).
W § 4 oraz w § 5 i 6 projektu rozporządzenia szczegółowo unormowano kwestie związane z dokonywaniem wyżej wymienionych wizytacji upoważnionych podmiotów dozorujących, określając na przykład sposób i tryb działania sędziego penitencjarnego w przypadku stwierdzenia przez niego uchybień w pracy tych podmiotów, czy też sposobu przeprowadzania i dokumentowania takich wizytacji.


Ocena skutków regulacji.
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia pociąga za sobą dodatkowe wydatki budżetowe związane ze zwiększeniem etatów sędziów penitencjarnych.
Prawo wspólnotowe oraz postanowienia Układu Europejskiego nie obejmują materii będącej przedmiotem regulacji niniejszego projektu rozporządzenia.

 
Zobacz też:
© 2002-2011 Serwis więziennictwo, resocjalizacja i przestępczość - www.agb.waw.pl/cms
Joomla templates by a4joomla

Ta strona używa plików Cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Czytaj więcej....

Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies.

EU Cookie Directive Module Information