Rada Główna do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym - rozporządzenie
niedziela, 03 grudnia 2006 02:33

Deli.cio.us    Digg    reddit    Facebook    Wykop    Gwar


Rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz działania Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, a także rad terenowych do spraw społecznej readaptacji i pomocy skazanym. (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 1998 r.).

 

Dz.U.98.113.723 ze zm. ogłoszonymi w Dz.U.01.5.46
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 21 sierpnia 1998 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz działania Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, a także rad terenowych do spraw społecznej readaptacji i pomocy skazanym. (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 1998 r.)

 

Na podstawie art. 40 § 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 i Nr 160, poz. 1083) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i tryb powoływania oraz działania Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, o której mowa w art. 40

§ 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 i Nr 160, poz. 1083), zwanej dalej "Radą Główną", a także rad terenowych do spraw społecznej readaptacji i pomocy skazanym, zwanych dalej "radami terenowymi".

§ 2. 1. W skład Rady Głównej wchodzą przewodniczący oraz powoływani i odwoływani przez Prezesa Rady Ministrów członkowie.
2. Przewodniczącym Rady Głównej jest Minister Sprawiedliwości.
3. W skład Rady Głównej wchodzą:
1) sędzia penitencjarny wyznaczony przez prezesa Sądu Wojewódzkiego w Warszawie, po wyrażeniu zgody przez tego sędziego,
2) prokurator Prokuratury Krajowej, wyznaczony przez Prokuratora Krajowego,
3) kurator zawodowy, wyznaczony przez prezesa Sądu Wojewódzkiego w Warszawie,
4) przedstawiciele:
a) Ministra Sprawiedliwości,
b) Ministra Pracy i Polityki Socjalnej,
c) Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej,
d) Ministra Edukacji Narodowej,
e) Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
f) Ministra Obrony Narodowej,
g) Komendanta Głównego Policji,
h) Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.
4. Prezes Rady Ministrów może powołać w skład Rady Głównej przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji oraz kościołów i związków wyznaniowych, a także związków zawodowych i samorządu zawodowego, przedstawicieli nauki oraz osoby godne zaufania, które mogą wnieść istotny wkład w realizację celów działania Rady Głównej.
5. Podmioty, o których mowa w ust. 4, kierują wnioski o powołanie ich przedstawicieli w skład Rady Głównej do Ministra Sprawiedliwości, który przekazuje je Prezesowi Rady Ministrów wraz ze swoją opinią.

§ 3. 1. Organem wykonawczym Rady Głównej jest prezydium Rady, w skład którego wchodzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz i 2 członków.
2. Wiceprzewodniczącego i członków prezydium Rady Rada Główna wybiera w głosowaniu tajnym, spośród swoich członków.
3. Sekretarza prezydium Rady wyznacza Minister Sprawiedliwości.
4. Obsługę prac Rady Głównej zapewnia Ministerstwo Sprawiedliwości.

§ 4. 1. Wojewoda może powołać rady terenowe.
2. Obszar działania rady terenowej wyznacza właściwość sądu okręgowego.
3. Jeżeli obszar właściwości sądu okręgowego obejmuje kilka województw, właściwy do powołania rady terenowej jest wojewoda, w województwie którego znajduje się siedziba sądu okręgowego.
4. Przewodniczącym rady terenowej jest prezes właściwego sądu okręgowego.
5. Wojewoda, z urzędu lub na zgodny wniosek zainteresowanych prezesów sądów okręgowych, może powołać jedną radę terenową dla kilku sądów okręgowych.
6. Przewodniczącego rady terenowej, powołanej dla właściwości kilku sądów okręgowych, wyznacza wojewoda spośród prezesów sądów okręgowych tworzących tę radę.
§ 4a. 1. W skład rady terenowej wchodzą zaproszeni przez przewodniczącego tej rady przedstawiciele wyznaczeni przez:
1) wojewodę,
2) prezesa sądu okręgowego, w wypadku zaś powołania jednej rady terenowej dla kilku sądów okręgowych - prezesów tych sądów,
3) prokuratora okręgowego, w wypadku zaś powołania jednej rady terenowej dla kilku sądów okręgowych - działających w ich okręgach prokuratorów okręgowych,
4) kierowników komórek organizacyjnych urzędu wojewódzkiego właściwych do spraw zdrowia oraz zabezpieczenia społecznego,
5) dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy,
6) wojewódzkiego kuratora oświaty,
7) komendanta wojewódzkiego Policji,
8) szefów regionalnych sztabów wojskowych,
9) organy wykonawcze samorządu terytorialnego,
10) dyrektorów zakładów karnych i aresztów śledczych położonych na terenie działalności rady terenowej.
2. W wypadku powołania rady terenowej dla sądu okręgowego, którego obszar działania obejmuje kilka województw, w skład rady wchodzą przedstawiciele wojewodów oraz podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 4-9, właściwych dla tych województw.
3. Do uczestnictwa w pracach rady terenowej przewodniczący rady terenowej może zapraszać przedstawicieli podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 4, jeżeli wykonują oni swoje zadania na terenie działania tej rady terenowej.
4. Obsługę prac rady terenowej zapewnia przewodniczący rady terenowej.

§ 5. 1. Kadencja Rady Głównej i rad terenowych trwa 4 lata.
2. Rady, o których mowa w ust. 1, zbierają się co najmniej 2 razy w roku, a prezydium Rady - co najmniej 4 razy w roku.
3. Posiedzenia Rady Głównej zwołuje Minister Sprawiedliwości, a posiedzenia rad terenowych - przewodniczący rady terenowej.
4. Rada Główna i rady terenowe podejmują uchwały zwykłą większością głosów.
5. Za udział w pracach Rady Głównej i rad terenowych członkom tych rad nie przysługują wynagrodzenie oraz inne należności pieniężne.

§ 6. 1. Rada Główna, prezydium Rady Głównej i rady terenowe wykonują swoje zadania na posiedzeniach.
2. Rada Główna i rady terenowe mogą powoływać stałe lub doraźne komisje w celu opracowania określonych tematów oraz oceny przedstawionych jej materiałów.

§ 7. 1. Rada Główna przedstawia Prezesowi Rady Ministrów, w terminie do dnia 31 marca, roczne sprawozdanie ze swojej działalności.
2. Rady terenowe przedstawiają wojewodzie, w terminie do dnia 31 marca, roczne sprawozdanie ze swojej działalności.

§ 8. Rada Główna i rady terenowe działają w szczególności przez:
1) organizowanie, inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć służących zapobieganiu przestępczości i społecznej readaptacji skazanych,
2) opiniowanie działalności organów rządowych i przedstawicieli społeczeństwa, podejmowanej w zakresie zapobiegania przestępczości, wykonywania orzeczeń i readaptacji społecznej skazanych oraz udzielania pomocy skazanym i ich rodzinom,
3) koordynowanie działalności stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji oraz kościołów i związków wyznaniowych, jak również osób godnych zaufania, podejmowanej w zakresie wykonywania kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych,
4) podejmowanie, organizowanie i koordynowanie społecznej kontroli nad wykonaniem kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych oraz opracowywanie wyników tych kontroli,
5) dokonywanie oceny polityki penitencjarnej,
6) przedstawianie wniosków i opinii w sprawie podziału oraz wykorzystania środków z funduszu pomocy penitencjarnej,
7) inicjowanie i wspieranie badań naukowych służących zapobieganiu przestępczości i społecznej readaptacji skazanych.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 1998 r.

 
Zobacz też:
© 2002-2011 Serwis więziennictwo, resocjalizacja i przestępczość - www.agb.waw.pl/cms
Joomla templates by a4joomla

Ta strona używa plików Cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Czytaj więcej....

Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies.

EU Cookie Directive Module Information